Trots op Tech dag Binnendienst

 Tijdens de Trots op Tech (TT) dag volgen jouw medewerkers vier verschillende trainingen. Er is een keuze uit wel 20 verschillende trainingen op het gebied van veiligheid, soft skills en techniek. Je kunt alle binnendienst medewerkers  inschrijven en iedereen volgt zijn eigen op maat gemaakte programma.

Wij houden rekeningen met het niveau van alle medewerkers en de werkzaamheden waar ze mee te maken krijgen. De trainingen zijn interactief en praktijkgericht. Jouw medewerkers zullen veel leren, maar tegelijkertijd ook een leuke dag beleven. Kies voor trainingen waar je echt wat aan hebt!

Hoe ziet een TT-Dag eruit?

Bekijk de sfeerimpressie van de Trots op Tech-dag en beleef zelf hoe leren weer leuk en interessant kan worden voor monteurs en binnendienst.

Voorbeeld schema TT-dag

07:00 Ontvangst
07:35 Training 1 – Kabelberekeningen maken

Jouw dag begint vroeg, net zoals je werkdag. Tussen 07:00 en 07:30 wordt je ontvangen door onze dames in roze polo’s en krijg je jouw badge met jouw persoonlijke programma.

Vervolgens volg je de eenrichtingsverkeer-looproute naar je eerste training die om 07:45 begint. Er staat wat lekkers en een kop koffie voor je klaar.

Elke training duurt één uur en drie kwartier. Lekker veel afwisseling dus.

In de zaal zit je met 5 tot 10 andere monteurs. Door de kleine groepen leer je andere monteurs kennen en kun je ervaringen uitwisselen. Er is veel interactie met de trainer en er is veel ruimte voor vragen. De trainingen zijn praktisch, je gaat dus zelf aan de slag. Bijvoorbeeld een storing oplossen, of metingen verrichten.

09:40 Training 2 – Haal meer uit je klantcontact!

Om 09:30 heb je een kwartier pauze en kun je eventueel naar buiten om een frisse neus te halen. Wij zorgen voor een tussendoortje zodat je weer brandstof hebt voor je volgende training.

11:30 Lunch

Na je eerste twee trainingen is het tijd voor de lunch. De lunchpauze is uitgebreid: broodjes, een warme snack, fruit en een lekkere zoetigheid. Dit wordt allemaal naar jou toe gebracht. Je hoeft dus niet in de rij te staan bij een buffet, wel zo corona-proof.

12:00 Training 3 – Word een laadpalen pro

Na de lunch volg je nog twee trainingen, met een kwartier pauze en weer een lekkere snack tussendoor. We sluiten af met een gezellige borrel voor als je nog even bij wilt praten met je collega’s of de andere deelnemers. Als je naar huis gaat, krijg je nog iets leuks mee. Dit jaar was dat een mooie koelbox (gevuld natuurlijk). 

14:05 Training 4 – DISC en Leiderschap
16:00 Afsluiting en borrel

Spreekt bovenstaande jou aan en wil je ook trainen op een leuke en praktische manier? Schrijf je dan snel in!

Drie van onze monteurs die deel hebben genomen aan de TT-dag in Soest vonden het zo leuk dat ze nog een keer wilde.

Wij hebben deze monteurs direct aangemeld voor de volgende TT-dag in Tilburg.

J van Cleemputte

HR & Finance, Compass

Onze monteurs hebben de cursusdag als zeer positief ervaren. Over het algemeen houden zij niet van een hele dag in de schoolbanken zitten en hier heeft De Installatie Academie het perfecte antwoord op. De diverse cursussen zijn kort en bondig waarbij de kern geraakt wordt. Ook in november zullen een aantal van onze monteurs naar de TT-dag gaan.

R Franke

Directeur, ETB Hogenes

Door het doorwisselen van de lessen, doe je niet de hele dag hetzelfde.

Bas

Monteur

Keurige trainingen, goede verzorging, veel kennis en voldoende tijd voor vragen.

Dennis

Monteur

Goede afwisseling van theorie naar praktijk.

Mike

Monteur

Vond de trainingen niet te lang, was precies goed en de trainers hebben het goed gedaan.

Romano

Monteur

Veel gestelde vragen?

 

Waar kunnen wij de trainingen volgen?

Wij organiseren meerdere dagen per jaar op verschillende locaties. Alle data zijn terug te vinden in de agenda.

Hoeveel kunnen mensen leren in 2 uur?

Wij delen de groepen in door te kijken naar de werkervaring en het type projecten van elke medewerker. Doordat het ervaringsniveau dicht bij elkaar zit kun je sneller de diepte in gaan en zo het meeste uit de training halen.

Hoeveel trainingen kunnen wij volgen tijdens de Trots op Tech dag?

Per dag volgt jouw medewerker vier trainingen, namelijk drie van 1 uur en 45 minuten en een korte sessie van één uur.

Hoe gaan jullie om met het corona virus?

Wij trainen in kleine groepen, er is voldoende ruimte in de zalen om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn er looproutes aangegeven en wordt er rekening gehouden bij de catering.

Investering deelname:

€ 365,-  excl. btw. *

* De totale investering voor een TT-dag is €495,-. Via de OSR regeling van Wij Techniek (OTIB) heb je recht op minimaal €130,- subsidie teruggave voor onze TT-dag.

Mogelijk kun je van nog meer subsidies gebruik maken. Wil je weten hoe en welke? Download onze whitepaper over subsidies of neem contact met ons op. Wij helpen je graag om de kosten te drukken.

Schrijf je (personeel) in voor één van de TT-dagen!

Heb je een kortingscode ontvangen? Gebruik deze hier.
ALGEMENE VOORWAARDEN DE INSTALLATIE ACADEMIE


De Installatie Academie (“De Installatie Academie”) verzorgt opleidingsprogramma’s speciaal voor de installatiebranche. Deze programma’s zijn erop gericht alle medewerkers van het installatiebedrijf te trainen en ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden op peil blijven.
In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgever (“Opdrachtgever”) verstaan, de partij die aan De Installatie Academie de opdracht tot training van zijn medewerker(s) geeft.
Reikwijdte
Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
het boeken van losse trainingen (“Boekingen”);
raamovereenkomsten voor boekingen (“Raamovereenkomsten”), alsmede
alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot het aanbieden van trainingen van De Installatie Academie en, voor zover van toepassing, het gebruik van de website www.deinstallatieacademie.nl.
Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van de B.V., haar bestuurder(s), medewerker(s) en door een van hen ingeschakelde derde(n).
De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Boekingen: Offerte, prijs, betaling en bevestiging
In het geval van Boekingen stelt De Installatie Academie een offerte op met daarin de inhoud van de overeenkomst, de duur van de overeenkomst, de prijs (exclusief BTW) en de betalingscondities.
Als De Installatie Academie een offerte heeft uitgebracht, dan is deze 14 dagen geldig (vanaf dagtekening van de offerte), tenzij in de offerte anders is aangegeven. De Installatie Academie mag een prijsverhoging tijdens de offerteperiode doorberekenen.
Iedere afwijking van de offerte geldt als een nieuw aanbod (niet als een zogenaamde afwijkende aanvaarding).
Als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en De Installatie Academie. De Installatie Academie stuurt een digitale opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever (op het e-mailadres dat de Opdrachtgever heeft opgegeven).
Tegelijk met de opdrachtbevestiging stuurt De Installatie Academie een voorschotfactuur ter hoogte van 50% van het totaalbedrag (plus BTW), tenzij anders is overeengekomen.
De factuur voor het resterende deel stuurt De Installatie Academie de dag na de trainingsdag.
Opdrachtgever betaalt een factuur binnen [30] dagen na factuurdatum.
De Installatie Academie mag een krediet check doen en desgewenst een waarborgsom of zekerheid vragen. De Installatie Academie behoudt zich het recht voor de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
Raamovereenkomsten
Als partijen besluiten zich langer aan elkaar te verbinden, geldt - anders dan in het geval van Boekingen - dat de Raamovereenkomst overkoepelende afspraken bevat, zoals prijs, betalingscondities en overige voorwaarden.
In dit geval wordt er voor elke nieuwe opdracht dan ook geen offerte meer uitgebracht, maar kan volstaan worden met het invullen van een bestelformulier, waarbij geldt dat zodra de boeking is gemaakt daarop de voorwaarden van de Raamovereenkomst van toepassing zijn.
Medewerking door de Opdrachtgever
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die De Installatie Academie nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan De Installatie Academie worden aangeleverd.
Opdrachtgever informeert De Installatie Academie meteen zodra sprake is van (gewijzigde) feiten en omstandigheden die voor de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
Uitvoering van de opdracht
De Installatie Academie bepaalt hoe en door wie de verleende dienst wordt uitgevoerd. Zij zal daarbij – voor zover mogelijk – aan eventuele wensen van Opdrachtgever tegemoet proberen te komen.
De Installatie Academie mag het training programma tussentijds wijzigen. Als de wijzigingen substantieel zijn, zal Opdrachtgever hierover geïnformeerd worden. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in tijd, datum en locatie.
Als er op een cursus één of meer examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de docent/examinator van toepassing.
Als er meerwerk moet worden gedaan - en daaraan extra kosten verbonden zijn – vraagt De Installatie Academie voorafgaand akkoord van Opdrachtgever. Als De Installatie Academie vanwege een (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, mag zij dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook als Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.
De Installatie Academie houdt voor de verstrekte opdracht een werkdossier bij met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van De Installatie Academie.
No-show
Vanwege locatiehuur heeft De Installatie Academie een streng no-show beleid en is het niet mogelijk een geboekte training te verzetten.
Opdrachtgever mag een aangemelde medewerker laten vervangen door een andere medewerker [van vergelijkbaar ervaringsniveau], behalve als dat niet past in het programma [– in de praktijk zal dit met name gelden voor meerdaagse trainingen/een trainingscyclus]. Opdrachtnemer overlegt het vervangen van een medewerker vooraf met De Installatie Academie.
Opzegging
Elke Partij kan een Raamovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
Als de Raamovereenkomst (tussentijds) wordt opgezegd, geldt dat reeds bestelde trainingen in beginsel worden afgewikkeld alsof de overeenkomst nog niet is opgezegd. Na opzegging kunnen geen nieuwe medewerkers meer worden aangemeld en geen nieuwe trainingen meer worden geboekt.
In de volgende gevallen mogen De Installatie Academie en Opdrachtgever de overeenkomst – zowel bij Boekingen als bij een Raamovereenkomst - schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang:
als voor de andere Partij faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of een andere vorm van insolventie wordt aangevraagd;
als de andere Partij verplichtingen uit de aangegane overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat die Partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen.
Aansprakelijkheid
De Installatie Academie verzorgt trainingen. Zij is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haarzelf of haar leidinggevenden (en voor het overige niet aansprakelijk).
Intellectueel eigendom
De Installatie Academie blijft eigenaar van alle trainingsmateriaal en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten.
Opdrachtgever mag het trainingsmateriaal niet buiten zijn organisatie verspreiden en/of vermarkten.
[Opdrachtgever mag ook geen eigen trainingen voor zijn medewerkers verzorgen met het verkregen trainingsmateriaal.]
Persoonsgegevens
De Installatie Academie verwerkt door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Opdrachtgever garandeert dat medewerkers van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over en akkoord zijn met de verwerking van hun gegevens door De Installatie Academie.
De Installatie Academie verwerkt de volgende persoonsgegevens voor haar dienstverlening:
financiële en andere (wettelijk) benodigde gegevens van Opdrachtgever: NAW-gegevens, accountgegevens, gegevens over de verstrekte opdracht, status van betaling(en);
gegevens verstrekt ten behoeve van inschrijving en het volgen van trainingen door de deelnemers: voor- en achternaam, geboortedatum (alleen voor het maken van de trainingscertificaten), huidige functie, bedrijfsonderdeel waarin de deelnemer werkt en dagelijkse werkzaamheden, ervaringsjaren, behaalde certificaten en geldigheid daarvan, opleidingswensen; en
gegevens verzameld tijdens deelname: aanwezigheid, resultaten, verstrekte feedback.
De Installatie Academie gebruikt de gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst, meer in het bijzonder voor de administratie, inschrijving, het leveren van een passend cursusaanbod, het informeren over de trainingen, het opstellen van certificaten en het verbeteren van haar dienstverlening.
De Installatie Academie mag de gegevens delen met door haar – voor de uitvoering van de overeenkomst – ingeschakelde derden, voor zover deze gegevens relevant zijn voor het doel waarvoor die derden zijn ingeschakeld en deze derden hebben aangegeven ook de geldende privacywetgeving na te leven. Voor het overige zal de Installatie Academie de gegevens niet verkopen of op een andere wijze met derden delen, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting.
De Installatie Academie neemt passende maatregelen ter beveiliging van de gegevens. Mocht het idee bestaan dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of mochten er aanwijzingen zijn van misbruik dan kan contact opgenomen worden via [invoegen emailadres].
De Installatie Academie bewaart de persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het genoemde doel, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is voorgeschreven.
Een verzoek tot inzage in, correctie of verwijdering van de door ons verzamelde gegevens, kan te allen tijde worden gericht aan [invoegen emailadres]. Om zeker te weten dat het verzoek ook wordt gedaan door degene op wie de gegevens betrekking hebben, kan de Installatie Academie vragen ter identificatie een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs over te leggen met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer en duidelijk vermeld aan wie de kopie wordt verstuurd met welk doel (hiervoor kan de app KopieID worden gebruikt). De Installatie Academie reageert in de regel binnen vier weken na ontvangst van een verzoek.
Geheimhouding
De Installatie Academie en Opdrachtgever behandelen als strikt vertrouwelijk (en delen niet met enige derde, tenzij deze derde door hen ingeschakeld is ter uitvoering van het doel van de overeenkomst):
het bestaan en de inhoud van de overeenkomst; en
alle informatie over de andere Partij en haar onderneming (in de ruimste zin van het woord).
De Installatie Academie en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
Overdracht, wijziging, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Een Partij kan een recht of plicht alleen overdragen met medewerking van de andere Partij. De Opdrachtgever verleent bij voorbaat onherroepelijk zijn medewerking aan de overdracht door De Installatie Academie van al haar rechten en verplichtingen in het kader van een overgang van onderneming.
De Installatie Academie heeft het recht deze voorwaarden (tussentijds) eenzijdig te wijzigen.
Nederlands recht is van toepassing.
De rechtbank[Amsterdam] is bevoegd.